Log in to search.
Summary Status Priority Category Version Component Replies Last updatedsort ascending Assigned to Created
Cho phép lựa chọn xóa hay ko xóa Email sau khi tạo thành văn bản đến Active Normal Feature request Code 8 months 1 week changvn 8 months 1 week
Add option lưu văn bản gửi đi vào hộp thư đi Active Normal Feature request Code 8 months 1 week changvn 8 months 1 week
Thêm tên miền mặc định cho Email nếu Email ko có tên miền Active Normal Feature request Code 8 months 1 week changvn 8 months 1 week
Sửa giao diện form nhập liệu văn bản đến Active Normal Feature request Code 8 months 1 week changvn 8 months 1 week
Xem thông tin văn bảng đến theo dạng bảng có 2 cột Active Normal Feature request Code 8 months 1 week changvn 8 months 1 week
Highlight kết quả tìm kiếm trên views Active Normal Feature request Code 8 months 1 week changvn 8 months 1 week
Gắn số văn bản đi 1 cách tự động Active Major Feature request Code 8 months 1 week changvn 8 months 1 week
Căn chỉnh lại form nhập dữ liệu văn bản đi Active Normal Feature request Code 8 months 1 week nam999 8 months 1 week
Cho phép chọn Email, nhóm các Email khi gửi văn bản đi Active Normal Feature request Code 8 months 1 week nam999 8 months 1 week
Mail nhận từ văn phòng ủy ban không nhìn thấy file đính kèm Active Normal Bug report Code 8 months 1 week changvn 8 months 1 week
Gửi Email không xem được file attach trên trình duyệt Chrome Active Normal Bug report Code 8 months 1 week changvn 8 months 1 week
Mở popup xử lý VB , khi click vào tab Phân đọc Xử lý VB thì tab Xử lý VB không ẩn Active Normal Bug report Code 8 months 1 week changvn 8 months 1 week
Không lưu được văn bản Active Normal Bug report Code 1 8 months 1 week changvn 8 months 1 week
Mở popup khi xem hoặc sửa 1 văn bản Active Normal Feature request Code 8 months 1 week nam999 8 months 1 week
Xem văn bản đến trên Popup, thêm button Cho ý kiến xử lý Active Normal Feature request Code 8 months 1 week changvn 8 months 1 week
Popup mở trên 1 popup khác khi đóng lại không đóng popup mà bật mới 1 popup Active Normal Bug report Code 8 months 1 week changvn 8 months 1 week
Trang web bị vỡ khi thêm nhiều file gắn Active Normal Bug report User interface 8 months 1 week nam999 8 months 1 week
Tạo mới văn bản đến từ Email Active Major Feature request Code 8 months 1 week changvn 8 months 1 week
Kiểm tra mail quá lâu Active Major Bug report Code 8 months 1 week changvn 8 months 1 week
Kích thước hiển thị popup quá nhỏ Active Normal Bug report Code 8 months 1 week changvn 8 months 1 week
Close popup thì trang web bị reload mặc dù vẫn còn popup cha Active Normal Bug report Code 8 months 1 week changvn 8 months 1 week
Trả lời anh Bùi Thành Nhân về các chức năng phần mềm (lần 1) Active Major Support request Documentation 1 8 months 1 week nam999 8 months 1 week
Lỗi không thấy file gắn khi tạo mới văn bản đến Active Major Bug report Code 8 months 1 week changvn 8 months 1 week
Subscribe with RSS Subscribe to Issues for Open Drupal Document Management ( egov- Vietnam)