Experimental Project

This is a sandbox project, which contains experimental code for developer use only.

Software for document management and executive job opening on the Drupal.
The software can be used in government agencies or business organizations.
The main functions include:
1 - Manage documents ( come in, out)
2 - Creat document, handling work
3 - Send, receive electronic documents via Email
4 - Utilities: calendar, document management ...
Vietnamese:
Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc mở trên nền tảng Drupal.
Phần mềm có thể sử dụng trong các cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức doanh nghiệp.
Các chức năng chính gồm có:
1- Quản lý văn bản đi đến
2- Lập hồ sơ, xử lý công việc
3- Gửi nhận văn bản điện tử qua Email
4- Các tiện ích: lịch công tác, quản lý tài liệu ...

Project Information